คำถามที่พบบ่อย - Canon Professional Services - Canon Thailand

  คำถามที่พบบ่อย

  ทั่วไป

  2. เงื่อนไขและข้อกำหนดของการเป็นสมาชิก CPS มีอะไรบ้าง?

  โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จำเป็นและเอกสารที่ต้องการสำหรับผู้สมัครสมาชิก ที่ เงื่อนไขและข้อกำหนด

  3.  การเป็นสมาชิก มีอายุนานเท่าใด?

  สมาชิกภาพของ CPS จะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ใบสมัครของท่านได้รับอนุมัติ

  4. สมาชิก CPS ควรแจ้งอัพเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่และการติดต่อให้กับแคนนอนทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่?

  เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านเอง เราขอแนะนำให้ท่านปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ให้เป็นปัจจุบันแก่โครงการ CPS อยู่เสมอโดยแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่และการติดต่อของท่านได้ที่ ติดต่อและสอบถาม CPS

  5. เมื่ออายุสมาชิกสิ้นสุดลง จะมีช่วงผ่อนผันการต่ออายุสมาชิกให้หรือไม่?

  ไม่มีช่วงผ่อนผันการต่ออายุสมาชิก โดยอายุสมาชิกจะสิ้นสุดตามวันที่ระบุไว้บนบัตรสมาชิก CPS อย่างไรก็ตามท่านสามารถยื่นขอต่ออายุสมาชิกได้ล่วงหน้า 60 วัน ก่อนครบกำหนดวันหมดอายุ ได้ที่เมนู ติดต่อเรา

  6. หากต้องการต่ออายุสมาชิก CPS ต้องทำอย่างไร?

  สมาชิกจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนจากระบบอัตโนมัติเพื่อให้ทำการต่ออายุ ล่วงหน้า 60 วัน ก่อนหมดอายุสมาชิก โดยท่านสามารถยื่นขอต่ออายุได้ที่ ติดต่อและสอบถาม CPS การต่ออายุสมาชิกควรทำให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างของสถานะการเป็นสมาชิก เมื่อการต่ออายุสมาชิกของท่านเสร็จสมบรูณ์ ท่านจะได้รับบัตรสมาชิก CPS ใหม่ในรูปแบบ e-Card

  7. สมาชิกสามารถขอต่ออายุล่วงหน้ามากกว่า 60 วันก่อนวันหมดอายุได้หรือไม่?

  แม้ว่าสมาชิกจะมีโอกาสได้รับการยกระดับสถานะของบัตรสมาชิกในช่วงเวลาใดก็ได้ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก แต่จะสามารถทำการต่ออายุสมาชิกล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วันก่อนวันหมดอายุเท่านั้น และอายุสมาชิกใหม่จะนับต่อจากวันหมดอายุของบัตรเดิม ไม่ได้นับจากวันที่การต่ออายุสมาชิกดำเนินการแล้วเสร็จ

  8. จะเกิดอะไรขึ้น หากปล่อยให้อายุสมาชิกสิ้นสุดลงโดยไม่ได้ทำการต่ออายุ?

  ท่านจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก Canon Professional Services และข้อมูลสมาชิกของท่านจะถูกลบออกจากระบบของเรา

  บริการยืมอุปกรณ์สำรอง

  1. ผู้ที่ต้องการใช้บริการยืมอุปกรณ์การถ่ายภาพสำรอง ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

  บริการยืมอุปกรณ์การถ่ายภาพสำรองใช้ระหว่างซ่อมเป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรทองเท่านั้นโดยจะให้บริการในกรณีที่การซ่อมไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบการซ่อมปกติ และการให้ยืมอุปกรณ์สำรองนี้จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่มีสำรองในขณะนั้น และเป็นไปภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการยืมด้วย
   

  3. อุปกรณ์การถ่ายภาพประเภทใดบ้างที่มีให้บริการยืม?

  รุ่นของอุปกรณ์ที่สามารถให้ยืมได้จะขึ้นอยู่กับว่า ณ ขณะนั้นมีอุปกรณ์ที่มีสำรองใดว่างอยู่

  4. หากต้องการลงทะเบียนอุปกรณ์การถ่ายภาพเพิ่มเติม ต้องทำอย่างไร?

  สมาชิกสามารถส่งรายละเอียดของอุปกรณ์ใหม่ที่ต้องการเพิ่ม เข้ามาที่ ติดต่อและสอบถาม CPS