ข้อกำหนดและเงื่อนไข - Canon Professional Services - Canon Thailand

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. เมื่อท่านส่งใบสมัครสมาชิก (“ใบสมัครฯ”) โครงการ Canon Professional Services (“โครงการ CPS”) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในใบสมัครฯ มายัง บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (“แคนนอน”) แล้ว แคนนอนจะพิจารณาการสมัครเป็นสมาชิกโครงการ CPS (“สมาชิก CPS”) ของท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ คุณสมบัติขั้นต่ำสำหรับการเป็นสมาชิกในโครงการ CPS คือ ท่านต้อง:
   (ก) เป็นช่างภาพอาชีพ
   (ข) เป็นเจ้าของกล้อง DSLR ในรุ่นระดับมืออาชีพและ/หรือ เลนส์ซีรีย์ L ของแคนนอนที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของแคนนอนในประเทศไทย ตามจำนวนที่กำหนด และ
   (ค) พำนักและทำงานอยู่ในประเทศไทย

  2. ​​​​​การตัดสินใจอนุมัติหรือปฏิเสธใบสมัครของท่านสำหรับการเป็นสมาชิก CPS ถือเป็นดุลยพินิจของแคนนอน หากแคนนอนอนุมัติใบสมัครของท่านสำหรับการเป็นสมาชิก CPS การเป็นสมาชิก CPS ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของแคนนอน โดยแคนนอนจะส่งข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้แก่ท่านเป็นครั้งคราวตามแต่มีการร้องขอ

  3. การเป็นสมาชิก CPS ของท่านจะมีผลตั้งแต่วันที่ใบสมัครสมาชิก CPS ของท่านได้รับการอนุมัติจากแคนนอน และมีอายุ 3 ปี นับจากวันดังกล่าว รับอนุมัติจากแคนนอน การเป็นสมาชิก CPS ของท่านจะได้รับการต่ออายุเมื่อแคนนอนได้รับแบบฟอร์มขอต่ออายุจากท่านและได้ทำการอนุมัติการขอต่ออายุนั้น แคนนอนสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิก CPS ของท่านได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลซึ่งการยกเลิกนี้จะมีผลทันที โดยจะมีการแจ้งให้ท่านทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร การยกเลิกหรือการครบกำหนดอายุการเป็นสมาชิก CPS ของท่าน ไม่ถือเป็นเหตุให้ท่านหลุดพ้นจากข้อผูกพันใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

  4. บัตร CPS ถือเป็นสมบัติของแคนนอน ท่านมีหน้าที่ต้อง (ก) เก็บรักษาบัตร CPS ให้ปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่บัตร CPS อยู่ในการถือครองหรือในอำนาจของท่าน (ข) กรุณาแจ้งให้แคนนอนทราบในทันทีหากบัตร CPS ของท่านสูญหายหรือถูกขโมย (ค) กรุณาส่งคืนบัตร CPS แก่แคนนอนโดยทันที เมื่อการเป็นสมาชิก CPS ของท่านถูกยกเลิกหรือหมดอายุ แคนนอนขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมสำหรับการออกบัตร CPS ใหม่เพื่อทดแทนบัตรเดิม.

  5. สิทธิประโยชน์ที่มีให้แก่ท่านตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก CPS ของท่าน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแคนนอนเพียงผู้เดียว.

  6. สิทธิประโยชน์ที่มีให้แก่ท่านภายใต้โครงการ CPS
   (ก) เป็นสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถมอบหมายหรือถ่ายโอนสิทธิประโยชน์ และข้อผูกพัน รวมทั้ง สิทธิต่างๆ ของท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้แก่บุคคลอื่น โดยปราศจากการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากแคนนอนได้
   (ข) สิทธิประโยชน์นี้จะมีให้ก็ต่อเมื่อมีการแสดงบัตร CPS คู่กับเอกสารพิสูจน์ตัวตนประเภทอื่น ให้แก่เจ้าหน้าที่ของแคนนอน โดยจะมอบให้แก่บุคคลที่สามารถพิสูจน์ความเป็นเจ้าของบัตรดังกล่าวได้เท่านั้น และ
   (ค) สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์การถ่ายภาพในรุ่นระดับมืออาชีพของแคนนอนซึ่งท่านได้ลงทะเบียนไว้ในใบสมัคร (“ผลิตภัณฑ์ของแคนนอน”) เท่านั้น.​​​​​​

  7.   ปัจจุบันแคนนอนมีนโยบายในการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเป็นสมาชิก CPS ใน 3 ปีแรกของท่าน ทั้งนี้ หากแคนนอนมีการแจ้งให้ท่านทราบว่าต้องชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกสำหรับการต่ออายุสมาชิก CPS ครั้งต่อไปของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะต่ออายุหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก CPS ของท่านได้ ก่อนที่จะมีการต่ออายุสมาชิก CPS ในครั้งถัดไป.

  8.  หากข้อมูลใดๆ ก็ตามในใบสมัครของท่านมีการเปลี่ยนแปลง ท่านต้องแจ้งให้แคนนอนทราบโดยทันที การลงทะเบียนเพิ่มรายการอุปกรณ์ ที่ท่านซื้อภายหลังจากวันที่ได้รับอนุมัติการเป็นสมาชิก CPS เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ CPS ด้วยนั้น จะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแคนนอน แคนนอนขอสงวนสิทธิในการร้องขอให้ท่านส่งเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ก็ตามที่ท่านได้แจ้งต่อแคนนอน.

  9. แคนนอน บริษัทแม่ของแคนนอน และบริษัทสาขาหรือในเครือของบริษัทแม่ของแคนนอนบริษัทใดก็ตาม (รวมเรียกว่า “บริษัทในกลุ่มแคนนอน”) ไม่มีความรับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สามบุคคลใด สำหรับความเสียหาย ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ หรือเฉพาะเจาะจง ค่าเสียหายซึ่งเป็นผลที่ตามมาภายหลังจากการกระทำใดๆ หรือค่าเสียหายที่กฎหมายกำหนด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายต่อการสูญเสียกำไร ค่าความนิยม การใช้งาน ข้อมูล หรือความสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ (แม้ว่าแคนนอนหรือบริษัทในกลุ่มแคนนอนจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าว) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ (ก) การใช้หรือความไม่สามารถใช้บริการ การสนับสนุนการใช้งาน หรือผลิตภัณฑ์ หรือสิทธิประโยชน์ของท่านภายใต้โครงการ CPS (ข) การกระทำใดๆ ก็ตาม การละเลยหรือไม่เอาใจใส่ของช่างเทคนิค พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับเหมาอิสระของแคนนอนหรือบริษัทในกลุ่มแคนนอนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม CPS หรือ (ค) สิ่งใดก็ตามที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับโครงการ CPS หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ .

  10. ท่านต้องรับความเสี่ยงและรับผิดสำหรับความเสียหาย การบาดเจ็บหรือสูญเสีย (หมายความรวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัด สำหรับความสูญเสียซึ่งเป็นผลที่ตามมาภายหลังจากการกระทำใดๆ การสูญเสียกำไร การบาดเจ็บหรือเสียหาย) ทั้งหมดที่เกิดแก่ตัวท่านเองหรือบุคคลอื่น อันเกิดขึ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากหรือเกี่ยวกับ การบริการ การสนับสนุนการใช้งาน การส่งมอบ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ของแคนนอน บริการหรือสิทธิประโยชน์ใดก็ตามที่มีให้ท่านภายใต้โครงการ CPS ตามสภาพที่เป็นอยู่ และแคนนอนไม่มีการรับประกันประเภทใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันความสามารถในทางการค้าและความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ.

  11. โครงการ CPS ครอบคลุมเฉพาะการให้บริการในประเทศไทย แคนนอนมีสิทธิในการโอนหรือมอบหมายสิทธิและข้อผูกพันทั้งหมดภายใต้โครงการ CPS ให้แก่บริษัทใดก็ตามที่ให้ความร่วมมือกับแคนนอน.​​​​​​

  12. แคนนอนจะปฏิบัติกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระเบียบของแคนนอน กฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงล่าสุดของแคนนอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้ไว้จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์การใช้”)​​​​​​​
   (ก) ใช้ในการเก็บรักษาข้อมูลของแคนนอนที่เกี่ยวกับท่านและผลิตภัณฑ์ของแคนนอน​​​​​​​​​​​​​​
   (ข) ใช้ในการดำเนินงานภายใต้โครงการ CPS และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่แคนนอนในการจัดหาสิทธิประโยชน์แก่ท่านภายใต้เงื่อนไขของโครงการ CPS​​​​​​​
   (ค) ใช้ในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของแคนนอน และการส่งโฆษณาและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของแคนนอนให้แก่ท่าน​​​​​​​
   (ง) ใช้ในการระบุยอดค้างชำระของท่านต่อแคนนอน (ถ้ามี) และ/หรือ​​​​​​​
   (จ) ใช้ในวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว​​​​​​​​​​​​​​.​​​​​​​

  13. ท่านยินยอมให้แคนนอนเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้มอบให้แก่แคนนอน ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลของแคนนอน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทาง https://th.canon/th/consumer/web/privacy โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ ท่านยินยอมให้แคนนอนเปิดเผย/โอน ข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทในกลุ่มแคนนอน ผู้รับเหมาช่วง บริษัทแม่ของแคนนอน บริษัทในกลุ่มของบริษัทแม่ของแคนนอน และผู้รับเหมาช่วงของบริษัทแม่ของแคนนอน รวมทั้งให้ความยินยอมในกรณีที่บุคคลดังกล่าวใช้ หรือต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นภายใต้วัตถุประสงค์การใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บรักษา และประมวลผลนอกเขตประเทศไทย และท่านให้ความยินยอมในการเก็บรักษาและประมวลผลใดๆ ที่กระทำนอกเขตประเทศไทย.    

  14. ท่านมีสิทธิในการ (ก) ตรวจสอบว่าแคนนอนยังคงเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับท่านหรือไม่ (ข) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านที่เก็บรักษาโดยแคนนอน (ค) ร้องขอให้แคนนอนแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านที่เก็บรักษาโดยแคนนอนให้มีความถูกต้อง และ (ง) ขอทราบนโยบายและแนวปฏิบัติของแคนนอนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล แคนนอนมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการตามคำร้องขอใดๆ ก็ตามจากท่านเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากท่านมีการร้องขอใดๆ ก็ตามเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านต้องการขอข้อมูลใดก็ตามในอนาคตเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติของแคนนอน ตามที่ท่านได้ส่งคำร้องขอมายังแคนนอน​​​​​​​.​​​​​​​

  15. ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้แคนนอน บริษัทในกลุ่มแคนนอน และพนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือหุ้นส่วนของแคนนอนและบริษัทในกลุ่มแคนนอน สำหรับความเสียหาย การอ้างสิทธิ การเรียกร้อง ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงอย่างไม่มีข้อจำกัด สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าทนายความ) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับการที่ท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือการกระทำหรือการละเลยอื่นใดเกี่ยวกับโครงการ CPS​​​​​​​.​​​​​​​
  16. การเป็นสมาชิก CPS ของท่านไม่ได้มีความหมายว่าท่านได้รับมอบอำนาจหน้าที่ใดๆ โดยแคนนอนให้กระทำการแทนหรือเป็นตัวแทนของแคนนอนหรือบริษัทในกลุ่มแคนนอน ท่านไม่มีสิทธิใดๆ ในการใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า โลโก้ และ/หรือ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของแคนนอนหรือของบริษัทในกลุ่มแคนนอน​​​​​​​.  ​​​​​​​

  17. การที่แคนนอนไม่สามารถใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือเงื่อนไขใดก็ตามของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ได้หมายความว่าแคนนอนสละสิทธิหรือเงื่อนไขนั้น และไม่มีผลโดยสิ้นเชิงต่อสิทธิของแคนนอนที่จะใช้หรือบังคับใช้ในอนาคต​​​​​​​.​​​​​​​

  18. หากข้อกำหนดใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกพบโดยศาลที่มีอำนาจตัดสินคดีว่า ไม่ถูกต้องด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ ท่านตกลงให้ตัดข้อกำหนดนั้นออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อกำหนดหรือสิทธิอื่นๆ​​​​​​​.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  19. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เป็นความเข้าใจและเป็นข้อตกลงระหว่างท่านและแคนนอนเกี่ยวกับโครงการ CPS​​​​​​​.​​​​​​​

  20. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้ตีความและบังคับใช้ตามกฎหมายของประเทศไทยท่านยอมรับว่าข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้นต้องขึ้นสู่ศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย​​​​​​​​​​​​​​.