ข้อกำหนดและเงื่อนไข - Canon Professional Services - Canon Thailand

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. สมาชิก CPS
   โครงการ Canon Professional Service (CPS) เป็นบริการพิเศษสำหรับช่างภาพมืออาชีพที่มีอุปกรณ์ของแคนนอน โดยสมาชิก CPS จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการเข้าใช้บริการ ณ ศูนย์บริการแคนนอนภายในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่  อนึ่ง ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก CPS โดยการกรอกข้อมูลตามรายละเอียดที่ระบุบนแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นช่างภาพมืออาชีพ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาและอนุมัติโดยแคนนอน  ทั้งนี้สำหรับการสมัครสมาชิก  CPS ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้
   (a) เป็นช่างภาพมืออาชีพ
   (b) เป็นเจ้าของอุปกรณ์กล้องรุ่น  EOS 1D series, EOS 5D series หรือ EOS R series และ/หรือ เลนส์รุ่น L series ที่ซื้อจากบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ  ภายในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครของท่าน
   (c) มีภูมิลำเนาและประกอบอาชีพอยู่ในประเทศไทย
  2. การแก้ไขเงื่อนไข
   แคนนอนมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาและตัดสินใจอนุมัติการสมัครเป็นสมาชิกของท่าน ทั้งนี้ เมื่อท่านได้รับอนุมัติการเป็นสมาชิกจากแคนนอน สมาชิก CPS จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเป็นสมาชิกฉบับนี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแคนนอนแต่เพียงผู้เดียว  อนึ่ง เมื่อคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายของท่าน ท่านตกลงยอมรับข้อผูกพันตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกฉบับล่าสุด ซึ่งเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเงื่อนไขฉบับล่าสุดโดยสม่ำเสมอ
  3. ข้อกำหนด
   ระยะเวลาการเป็นสมาชิก CPS มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิก CPS ในส่วนของการต่ออายุสมาชิก CPS แคนนอนจะพิจารณาอนุมัติการต่ออายุสมาชิกหลังจากที่แคนนอนได้รับแบบฟอร์มขอต่ออายุของท่านเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ แคนนอนสามารถพิจารณายกเลิกการเป็นสมาชิก CPS ของท่านได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งเหตุผลใดๆ เป็นลายลักษณ์อักษร  การสิ้นสุดหรือหมดอายุการเป็นสมาชิก CPS ของท่านไม่เป็นก่อการให้เกิดสิทธิในการได้รับค่าชดเชยหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้
  4. บัตร CPS
   เมื่อการสมัครสมาชิกได้รับการอนุมัติเรียบร้อย ท่านจะได้รับบัตรสมาชิก CPS ในรูปแบบ e-Card ซึ่งการออกบัตรสมาชิกในรูปแบบกระดาษของ CPS จะสิ้นสุดในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 แต่ท่านสามารถใช้บัตรนั้นต่อได้จนถึงวันที่บัตรหมดอายุ หลังจากนั้นโปรดใช้บัตรสมาชิก CPS ในรูปแบบ e-Card
  5. สิทธิประโยชน์
   แคนนอนมีสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ภายใต้การเป็นสมาชิก CPS ได้ตลอดเวลา อนึ่งสิทธิประโยชน์ของสมาชิก CPS มีดังนี้:
   (a) เป็นสิทธิส่วนบุคคล ไม่สามารถโอนหรือส่งต่อให้ผู้อื่นได้
   (b) อยู่ภายใต้หลักฐานการเป็นสมาชิก CPS และมีการระบุตัวตนตามที่แคนนอนเป็นผู้กำหนด
  6. การยืมอุปกรณ์
   ท่านมีสิทธิที่จะยืมอุปกรณ์ใดๆของแคนนอนได้ ภายใต้สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก CPS  อย่างไรก็ตาม การยืมอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:
   (a) อุปกรณ์ที่ต้องการยืมอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน
   (b) สมาชิกต้องทำการชำระเงินค่ามัดจำล่วงหน้าให้กับแคนนอน และ/หรือชำระค่าธรรมเนียมการยืมในอัตราตามที่แคนนอนกำหนด
   (c) ท่านจะต้องส่งคืนอุปกรณ์ที่ยืมไปในสภาพที่สมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขการนำไปใช้งานของแคนนอน หรือก่อนครบกำหนดระยะเวลาการยืม ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่ยืม แคนนอนมีสิทธิที่จะนำเงินค่ามัดจำใดๆ ที่ท่านได้จ่ายไว้กับแคนนอนเป็นค่าประเมินราคา ค่าซ่อมหรือค่าเปลี่ยนอะไหล่อย่างใดๆของอุปกรณ์ที่ยืม (คำตัดสินของแคนนอนถือเป็นข้อสิ้นสุด) 
   (d) ท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแก่แคนนอน ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรืออุปกรณ์ที่ยืมถูกขโมย ตลอดจนการเรียกร้องใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ที่ท่านยืม
  7. ค่าธรรมเนียม
   ปัจจุบันค่าธรรมเนียมแรกสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก CPS ได้รับการยกเว้น อย่างไรก็ตาม สำหรับการต่ออายุสมาชิก หากมีการคิดค่าธรรมเนียมในอนาคต แคนนอนจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
  8. การแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
   ท่านจะต้องแจ้งให้แคนนอนทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ที่ท่านส่งมาเป็นข้อมูลประกอบในแบบฟอร์มการสมัครของท่าน การขยายสิทธิ์ประโยชน์ของ CPS ให้กับช่างภาพมืออาชีพของแคนนอนที่ซื้อผลิตภัณฑ์หลังจากวันที่ท่านได้เป็นสมาชิก CPS แล้วนั้น จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแคนนอนแต่เพียงผู้เดียว แคนนอนของสงวนสิทธิในการขอให้ท่านนำส่งเอกสารหรือข้อมูลสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัคร
  9. ขอบเขตความรับผิดชอบ
   แคนนอนและบริษัทในเครือ (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัทแคนนอน”) ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอย่างใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายสืบเนื่อง และ/หรือความเสียหายอื่นใด ต่อท่านหรือบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้ ข้อมูล หรือความเสียหายอื่นๆ ที่ไม่สามารถจับต้องได้ (แม้ว่าแคนนอนหรือกลุ่มบริษัทแคนนอน จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่ความเสียหายดังกล่าวอาจเกิดขึ้น) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิก CPS (รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
  10. ข้อยกเว้นการรับประกัน
   สิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่สมาชิก CPS ได้รับอยู่บนเงื่อนไข “as is basis” หรือสิทธิประโยชน์ตามที่มีอยู่ ณ เวลานั้น ทั้งนี้ แคนนอนมิได้ให้การรับประกันใดๆไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันการซื้อขาย และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ที่เจาะจงอื่นๆ
  11. ข้อมูลส่วนบุคคล
   ท่านตกลงให้แคนนอนรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ส่งมอบให้กับแคนนอนสำหรับการสมัครเป็นสมาชิก CPS (รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก CPS) และรับทราบว่าแคนนอนจะปฏิบัติตามนโยบายส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ ณ https://th.canon/privacy. โดยปราศจากอคติใดๆต่อการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับมาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ท่าน ตกลงและยอมรับให้แคนนอนเปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยัง Canon Inc. และ Canon Singapore Pte. Ltd. และบริษัทในเครือ รวมถึงผู้รับเหมาช่วงและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ และการดำเนินการใดๆตามเงื่อนไขในการเป็นสมาชิก CPS ฉบับนี้ อนึ่ง ข้อมูลของท่านอาจถูกเก็บไว้และประมวลผลข้อมูลภายนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ซึ่งท่านตกลงและยอมรับให้มีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลดังกล่าวภายนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ตามที่ได้
  12. การชดใช้ค่าเสียหาย
   สมาชิก CPS ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับแคนนอน ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย ความรับผิดชอบ การเรียกร้อง ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าทนายความ) ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดการเป็นสมาชิก CPS ฉบับนี้
  13. ข้อยกเว้นการก่อตั้งสิทธิ
   การเป็นสมาชิก CPS ของท่านไม่ถือเป็นการอนุญาต หรือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในการเป็นตัวแทนของแคนนอน และ/หรือบริษัทในเครือแต่อย่างใด ดังนั้น ท่านจะไม่มีสิทธิในการใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า โลโก้ และ/หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของแคนนอน หรือบริษัทในเครือ
  14. ข้อยกเว้นการสละสิทธิ
   การไม่ใช่สิทธิ หรือการงดเว้นการบังคับตามสิทธิอย่างใดๆภายใต้ข้อกำหนดการเป็นสมาชิก CPS ของแคนนอน ไม่ถือเป็นกรณีที่แคนนอนสละสิทธิดังกล่าว และไม่เป็นการกระทบสิทธิของแคนนอนที่จะใช้สิทธิดังกล่าวในภายหลัง 
  15. ความสมบูรณ์ของข้อตกลง
   ในกรณีที่ศาลที่มีเขตอำนาจพบว่ามีข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดภายใต้ข้อกำหนดการเป็นสมาชิก CPS ฉบับนี้ตกเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่น ๆ ซึ่งจะมีผลบังคับและมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ต่อไป ยกเว้นในกรณีที่ข้อกำหนดในส่วนที่เหลือนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ 
  16. การส่งข้อมูลติดต่อ
   แคนนอนจะติดต่อท่านหรือส่งเอกสารแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล หรือในช่องทางอื่นๆ ตามที่แคนนอนเห็นสมควร ซึ่งการแจ้งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้ถือว่าเป็นการแจ้งให้ท่านทราบแล้ว 
  17. คำจำกัดความของแคนนอนและการเลือกใช้กฎหมายและศาล
   ในข้อกำหนดฉบับนี้ “แคนนอน” หมายถึงนิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ และหากมีข้อพิพาทระหว่างท่านกับแคนนอนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือการเป็นสมาชิก CPS ของท่าน ข้อกฎหมายและขั้นตอนการระงับข้อพิพาทที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้จะมีผลบังคับใช้:
   (a) หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ “แคนนอน” หมายถึง Canon Singapore Pte. Ltd. (เว็บไซต์: https://sg.canon) และข้อพิพาทจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ และเขตอำนาจศาลของประเทศสิงคโปร์
   (b) หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย “แคนนอน” จะหมายถึง Canon Marketing (Malaysia) Sdn Bhd (เว็บไซต์: https://my.canon) และข้อพิพาทจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศมาเลเซีย และเขตอำนาจศาลของประเทศมาเลเซีย
   (c) หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย “แคนนอน” หมายถึงผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Canon Singapore Pte Ltd ในประเทศอินโดนีเซีย P.T. Datascrip (เว็บไซต์: https://id.canon) และข้อพิพาทจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย และเขตอำนาจศาลของประเทศอินโดนีเซีย
   (d) หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศเวียดนาม “แคนนอน” จะหมายถึงผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Canon Singapore Pte Ltd ในเวียดนาม Le Bao Minh Corporation (เว็บไซต์: https://vn.canon) และข้อพิพาทจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศเวียดนามและเขตอำนาจศาลของประเทศเวียดนาม
   (e) หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศไทย “แคนนอน” จะหมายถึง Canon Marketing (Thailand) Co., Ltd. (เว็บไซต์: https://th.canon) และข้อพิพาทจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และเขตอำนาจศาลของประเทศไทย
   (f) หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศอินเดีย “แคนนอน” จะหมายถึง Canon India Pvt. Ltd. (เว็บไซต์: https://in.canon) และข้อพิพาทจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศอินเดียและเขตอำนาจศาลของประเทศอินเดีย
   (g) หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศไต้หวัน "แคนนอน" หมายถึง Canon Marketing Taiwan CO., LTD. (เว็บไซต์ https://tw.canon) และข้อพิพาทจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไต้หวัน และเขตอำนาจศาลของประเทศไต้หวัน
   ทั้งนี้ แคนนอนมีสิทธิในการโอนย้ายหรือแต่งตั้งสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้และการเป็นสมาชิก CPS ได้  
  18. ข้อมูลการติดต่อ
   ติดต่อแคนนอนได้ที่ :https://cps.asia.canon/thailand/th/contact-us

  ปรับปรุงล่าสุด 26 เมษายน พ.ศ. 2565

  เวอร์ชั่น: 2.0