Điều Khoản Và Quy Định - Canon Professional Services - Canon Vietnam

  Các điều khoản và điều kiện ("Điều khoản")

  1. Tư cách thành viên CPS
   Dịch vụ dành cho nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của Canon (CPS) là một chương trình thành viên độc quyền dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Tư cách thành viên CPS ("Thành viên CPS") cho phép bạn chọn nhiều lợi ích đặc biệt do Canon cung cấp tại quốc gia/khu vực tương ứng. Để đăng ký làm thành viên CPS, bạn cần gửi cho Canon Đơn đăng ký ("Đơn đăng ký") cùng với hồ sơ / thông tin đi kèm để Canon xem xét.  Hồ sơ đăng ký sẽ tùy thuộc vào sự phê duyệt của Canon.  Bạn cần thỏa mãn các tiêu chuẩn tối thiểu sau đây trước khi đăng ký:
   (a) bạn là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp;
   (b) bạn sở hữu một số máy ảnh thuộc dòng EOS 1D, EOS 5D hoặc EOS R và/hoặc ống kính L mua từ Canon hoặc nhà bán lẻ được ủy quyền của Canon tại "Quốc gia / Nơi cư trú" như đã nêu trong Đơn đăng ký ("Nơi cư trú được tuyên bố"); và
   (c) bạn sống và làm việc tại Nơi cư trú được tuyên bố.​
  2. Sửa đổi các Điều khoản
   Canon có thể theo sự suy xét riêng của mình mà quyết định duyệt hoặc không duyệt Đơn đăng ký của bạn. Nếu Canon duyệt Đơn đăng ký của bạn, Tư cách thành viên CPS của bạn sẽ theo các Điều khoản như đã sửa đổi tùy từng thời điểm theo sự suy xét của Canon. Tùy theo quyền hợp pháp của bạn, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi bản chính của các Điều khoản này.  Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra phiên bản mới nhất của các Điều khoản này thường xuyên. 
  3. Thời hạn
   Tư cách thành viên CPS của bạn có hiệu lực trong ba (3) năm kể từ ngày Canon duyệt Đơn đăng ký của bạn. Tư cách thành viên CPS của bạn sẽ được gia hạn sau khi Canon nhận được Đơn xin gia hạn của bạn và duyệt Đơn này. Canon có thể hủy Tư cách thành viên CPS của bạn bất cứ lúc nào bằng thông báo qua văn bản hoặc dạng điện tử mà không nêu bất cứ lý do nào. Việc hủy hoặc hết hạn Tư cách thành viên CPS sẽ không mang lại bất cứ khoản hoàn trả nào hoặc ảnh hưởng đến bất cứ nghĩa vụ nào có theo các Điều khoản này.
  4. Thẻ CPS
   Nếu Đơn đăng ký của bạn được duyệt, Canon sẽ cấp cho bạn một thẻ CPS dạng điện tử (CPS e-Card). Việc cấp phát thẻ CPS dạng vật lý đã kết thúc vào ngày 26 tháng 4 năm 2022. Thẻ CPS dạng vật lý đã được cấp vẫn có thể sử dụng được cho đến ngày thẻ hết hạn. Sau ngày thẻ CPS dạng vật lý hết hạn, vui lòng sử dụng thẻ CPS dạng điện tử (CPS e-Card).
  5. Lợi ích
   Canon có thể thay đổi các lợi ích thuộc Tư cách thành viên CPS bất cứ lúc nào. Lợi ích của Tư cách thành viên CPS:
   (a) là thuộc về cá nhân và không thể nhượng lại hoặc chỉ định cho người khác; và
   (b) sẽ tùy thuộc vào việc xuất trình bằng chứng Tư cách thành viên CPS và hồ sơ xác nhận theo yêu cầu của Canon.
  6. Cho mượn thiết bị
   Nếu bạn mượn bất cứ thiết bị nào thuộc chương trình Tư cách thành viên CPS, việc này sẽ tùy thuộc vào các điều kiện sau:
   (a) thiết bị có hoặc không có sẵn để mượn;
   (b) việc bạn thanh toán trước tiền đặt cọc hoặc phí mượn thiết bị cho Canon theo Canon có thể quy định; và
   (c) bạn sẽ hoàn trả lại cho Canon thiết bị đã mượn trong tình trạng tốt vào hoặc trước khi thời gian cho mượn kết thúc, nếu không Canon sẽ được quyền áp dụng bất cứ khoản tiền cọc nào bạn đã thanh toán cho Canon theo chi phí Canon ước tính cho việc sửa chữa hoặc thay thế Thiết bị cho mượn (quyết định của Canon là quyết định cuối cùng); và
   (d) bạn phải đền bù cho Canon trước tất cả thiệt hại, tổn thất, hoặc mất cắp thiết bị cho mượn và yêu cầu đền bù liên quan đến việc bạn sử dụng thiết bị cho mượn.
  7. Phí
   Phí Thành viên CPS hiện được miễn cho thời hạn thành viên CPS đầu tiên. Việc gia hạn Tư cách thành viên CPS sẽ phụ thuộc vào các khoản phí này theo thông báo của Canon. 
  8. Thông báo thay đổi
   Bạn phải thông báo ngay cho Canon bất cứ thay đổi nào về các chi tiết bạn đã gửi trong Đơn đăng ký. Việc mở rộng các lợi ích CPS cho bất cứ sản phẩm nhiếp ảnh chuyên nghiệp nào của Canon mà bạn mua sau ngày bắt đầu Tư cách thành viên CPS của bạn sẽ tùy thuộc vào sự suy xét của Canon. Canon có quyền yêu cầu bạn cung cấp hồ sơ hoặc thông tin giải trình liên quan đến nội dung cập nhật của bạn trong chi tiết Đơn đăng ký.
  9. Giới hạn trách nhiệm pháp lý
   Canon và các công ty con hoặc công ty thành viên (gọi chung là "Công ty thuộc Tập đoàn Canon") sẽ không chịu trách nhiệm trước bạn hoặc bất cứ bên thứ ba nào đối với bất cứ tổn thất trực tiếp, gián tiếp, bất ngờ, đặc biệt, mang tính hệ quả hoặc điển hình nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở tổn thất do mất lợi nhuận, lợi thế, việc sử dụng, dữ liệu hoặc các tổn thất hữu hình khác (ngay cả khi Canon hoặc bất cứ công ty nào thuộc Tập đoàn Canon đã được thông báo về khả năng có tổn thất đó) phát sinh hoặc liên quan đến Tư cách thành viên CPS (bao gồm lợi ích của chương trình này)   
  10. Không bảo hành
   Tất cả lợi ích thuộc Tư cách thành viên CPS được cung cấp "nguyên bản", và Canon từ chối bất cứ hình thức bảo hành nào, dù là nêu rõ hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc bảo hành về khả năng thương mại và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó.
  11. Dữ Liệu Cá Nhân
   Bạn đồng ý rằng Canon có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc nhượng lại dữ liệu cá nhân mà bạn đã gửi đối với tất cả các vấn đề liên quan đến Tư cách thành viên CPS (bao gồm lợi ích của Tư cách thành viên) và theo Chính sách riêng tư mới nhất tại https://vn.canon/privacy. Bất kể nội dung khái quát nêu trên, bạn đồng ý rằng Canon có thể tiết lộ/nhượng lại những thông tin cá nhân đó cho Tập đoàn Canon và Công ty TNHH Canon Singapore và bất cứ công ty con, công ty thành viên hoặc nhà thầu phụ nào và sử dụng hoặc tạo điều kiện sử dụng những thông tin cá nhân đó vì hoặc liên quan đến các mục đích sử dụng đã nêu. Thông tin của bạn có thể được lưu và xử lý bên ngoài Nơi cư trú đã tuyên bố của bạn và bạn đồng ý với việc lưu và xử lý thông tin bên ngoài Nơi cư trú được tuyên bố của bạn.
  12. Bồi thường
   Bạn đồng ý bảo vệ và bồi thường cho Canon trước bất cứ thiệt hại, nghĩa vụ, yêu cầu bồi thường, tổn thất và chi phí nào (bao gồm, nhưng không giới hạn ở phí tố tụng và phí luật sư) phát sinh hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm các Điều khoản này.
  13. Không thẩm quyền
   Tư cách thành viên CPS của bạn không được hiểu là Canon cấp cho bạn bất cứ thẩm quyền nào để hành động hoặc đại diện cho Canon hoặc công ty thành viên hoặc công ty con của Canon. Bạn không có bất cứ quyền nào sử dụng bất cứ tên thương mại, nhãn hiệu, logo và/hoặc bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào khác của Canon hoặc công ty thành viên hoặc công ty con của Canon.    
  14. Không khước từ
   Khi Canon không thực thi bất cứ quyền nào thuộc các Điều khoản này, thì không có nghĩa đó là sự khước từ quyền hoặc điều khoản đó hoặc cũng không ảnh hưởng đến quyền thực thi điều đó của Canon sau này.
  15. Tính riêng biệt
   Nếu bất cứ nội dung nào của các Điều khoản này được tòa án có thẩm quyền phát hiện là không hợp lệ, bạn đồng ý rằng điều đó không ảnh hưởng đến tính hợp lệ hoặc hiệu lực thi hành của các điều khoản còn lại và các điều này tiếp tục giữ nguyên hiệu lực ngoại trừ phần điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thi hành đó.
  16. Thông báo
   Canon có thể liên hệ bạn hoặc gửi thông báo cho bạn qua e-mail hoặc theo hình thức Canon thấy phù hợp và có thể thực hiện được với bạn. Thông báo trong Phần này sẽ được xem là đã gửi khi được gửi đi.
  17. Định nghĩa của Canon và việc lựa chọn Luật pháp và tòa án
   Trong các Điều khoản này, "Canon" có nghĩa là một trong số các pháp nhân sau đây, và nếu có tranh chấp giữa bạn và Canon liên quan đến các Điều khoản này hoặc Tư cách thành viên CPS, luật pháp và quy trình giải quyết tranh chấp như sau sẽ được áp dụng:
   (a) Nếu bạn là một người cư trú tại Singapore, "Canon" có nghĩa là Công ty TNHH Canon Singapore.  (Website: https://sg.canon), và các tranh chấp sẽ được giải quyết theo luật pháp Singapore, và tuân thủ quyền tài phán của tòa án Singapore;
   (b) Nếu bạn là người cư trú tại Malaysia, "Canon" có nghĩa là Canon Marketing (Malaysia) Sdn Bhd, (Website: https://my.canon), và các tranh chấp sẽ được giải quyết theo luật pháp Malaysia, và tuân thủ quyền tài phán của tòa án Malaysia;
   (c) Nếu bạn là người cư trú tại Indonesia, "Canon" có nghĩa là nhà phân phối được ủy quyền của Công ty TNHH Canon Singapore tại Indonesia, P.T. Datascrip (Website: https://id.canon), và các tranh chấp sẽ được giải quyết theo luật pháp Indonesia, và tuân thủ quyền tài phán của tòa án Indonesia;
   (d) Nếu bạn là người cư trú tại Việt Nam, "Canon" có nghĩa là nhà phân phối được ủy quyền của Công ty TNHH Canon Singapore tại Việt Nam, Công ty Lê Bảo Minh (Website: https://vn.canon), và các tranh chấp sẽ được giải quyết theo luật pháp Việt Nam, và tuân thủ quyền tài phán của tòa án Việt Nam;
   (e) Nếu bạn là người cư trú tại Thái Lan, "Canon" có nghĩa là Công ty TNHH Canon Marketing Thái Lan, (Website: https://th.canon), và các tranh chấp sẽ được giải quyết theo luật pháp Thái Lan, và tuân thủ quyền tài phán của tòa án Thái Lan;
   (f) Nếu bạn là người cư trú tại Ấn Độ, "Canon" có nghĩa là Công ty TNHH Canon Ấn Độ, (Website: https://in.canon), và các tranh chấp sẽ được giải quyết theo luật pháp Ấn Độ, và tuân thủ quyền tài phán của tòa án Delhi; 
   (g) Nếu bạn là người cư trú tại Đài Loan, “Canon” có nghĩa là Công ty TNHH Canon Marketing Đài Loan (Website: https://tw.canon), các tranh chấp sẽ được giải quyết theo luật pháp Đài Loan và tuân thủ theo quyền tài phán của tòa án tại Đài Loan. 
   Canon có quyền nhượng lại hoặc chỉ định tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này và Tư cách thành viên CPS.  
  18. Thông tin liên hệ
   Liên hệ Canon tại: https://cps.asia.canon/vietnam/vi/contact-us

  Lần hiệu chỉnh gần nhất: 26 tháng 4 năm 2022

  Phiên bản: 2.0